Drar vi åt samma håll? : En arbetsmarknadspolitisk åtgärd utifrån tre perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

Sammanfattning:

Arbetslösheten bland unga vuxna är idag hög i Sverige. Detta samhällsproblem förebyggs bland annat genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna sociologiska studie bygger på kvalitativ metod och baseras på tio intervjuer. Studien undersöker inställningar kring det arbetsmarknadspolitiska projektet ”100 satsningen” hos anställande chefer samt deltagare i projektet. Deras utsagor jämförs med kommunens perspektiv, vilket redogörs genom projektets effektmål. Effektmålen har fått benämningen moraliska dimensionen, informativa dimensionen samt marknadsföringsdimensionen beroende på vad som önskas uppnås. I analysen framkom att denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd kan ses utifrån tre perspektiv: Den goda samhällsmedborgaren, Det goda samhällsprojektet samt Det goda samhället. Resultatet visar att det finns tendenser till att de tre effektmålens dimensioner kan uppnås, att anställande chefer samt deltagare upplever att projektet gynnar både dem och samhället samt att deltagarna ges erfarenheter vilka kan bidra till sysselsättning efter avslutat projekt. Resultatet visar även att projektet bör utvecklas gällande matchning samt informationsflöde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)