Vän eller chef? - En kvalitativ studie om att vara chef för sina tidigare arbetskamrater

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka och få en fördjupad förståelse för hur internrekryterade chefer upplever att bli chef för tidigare arbetskamrater, och få en ökad insikt i de utmaningar som kan uppstå i samband med detta. Som metod användes en kvalitativ ansats varpå tio semistrukturerade intervjuer genomfördes. För att analysera intervjumaterialet användes tematisk analys, vilket resulterade i fyra huvudteman: Chef och vän med tidigare kollegor = en omöjlig ekvation?, Distans som ett medel och en konsekvens, Att skapa och bibehålla förtroende och Att ge kritik och feedback. Något som var av särskilt intresse med resultatet var att cheferna hade olika syn på huruvida vänskapsrelationer kunde kombineras med chef-kollega-relationer eller inte, och att samtliga chefer beskrev någon typ av distans till sina tidigare arbetsrelationer till följd av chefskapet. Resultaten går delvis i linje med tidigare studier, där ett vanligt fynd är att chefskap över tidigare arbetskamrater ofta får negativa konsekvenser för vänskapen. Vår studies resultat visar dock att det kan finnas positiva aspekter av att ha varit kollegor innan chefskapet, som till exempel ökat upplevt förtroende från arbetskamraterna. Studien belyser att det kan finnas utmaningar med chefskapet som är unika till följd av att bli chef för just tidigare arbetskamrater, och att dessa utmaningar är viktiga att hantera för både arbetskamraters och chefers välmående, och för att se till att internrekrytering inte leder till orättvis favorisering på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)