GDPR:s påverkan på IT-konsultmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Denna uppsatsens syfte är att studera hur införandet av GDPR påverkat IT-konsulter, även utmaningar som bör iakttas vid utveckling och implementering av IT-system. Utförandet av studien har framställts med hjälp av akademisk litteratur för att skapa en förståelse för pri-vacy by design, samt för kraven GDPR sätter. Därefter samlades information genom kvalita-tiva intervjuer från verksamheter och IT-konsulter, och de hindren samt svårigheter de råkat ut för. Empirin har bestått av tre intervjuer som genomförts med IT-konsulter från diverse verksamheter, intervjuer har utförts med representanter från både privata och den offentliga sektorn. Vi har kategoriserat fem undersökningsområden utifrån intervjuerna; Digital integritet, informationsbehandling, informationssäkerhet, användarens rättigheter och ansvars-roller. Utifrån dessa kategorier analyserades empiri och litteratur för att sedan presenteras i resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)