Ätligt eller oätligt? : En kvalitativ studie om attityder till inälvsmat

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

Sammanfattning:

Syftet med studien är att undersöka attityder till inälvsmat. Synen på inälvor som mat är varierande beroende på land och kulturella skillnader och ses i vissa kulturer som delikatess och i andra som skräp. Med inälvsmat menas ätliga organ ifrån slaktdjur. För att få veta om benägenheter att konsumera inälvsmat finns måste de faktorer som avgör personens matval studeras. För att svara på denna fråga utformades en egen teori som beskriver de beståndsdelar som ligger till grund för människors konsumtionsval. Under fokusgrupp diskuterades om inälvsmat är en ätligt eller oätligt råvara, deltagarnas kunskaper inom tillagning och om det finns några kulturella skillnader i synen på inälvor. Deltagarna som medverkade i studien fick även under observation tillaga rätter bestående av inälvor och avslutningsvis diskutera om dess attityd till inälvor förändrats. Resultat från studien visar att deltagarnas kulturella bakgrund speglar vilken attityd som existerar till inälvsmat. De medverkande personerna hävdade att de saknade kunskap om tillagning av inälvor och det förekom också en stor variation i vad deltagarna bedömde vara ätlig respektive oätlig inälvsmat. Dessa faktorer kopplas till den framtagna teorin med syfte att uppnå förståelse för människors konsumtionsval av inälvor. I studien ses ett samband mellan konsumtionsval, kulturell bakgrund och attityder till inälvsmat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)