Litteratursamtalets landskap: gymnasieelevers kunskapsutveckling i samtal om skönlitteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

Sammanfattning: I föreliggande arbete undersöks kunskapsutvecklingen i en gymnasieklass som samtalar om ett antal lästa romaner med arbete, klass och utanförskap som teman. Samtalen förbereddes, strukturerades och fördes av eleverna själva i mindre grupper och genomfördes som en del av elevernas ordinarie undervisning. Syftet med studien är att synliggöra hur eleverna bearbetar det lästa och vilken typ av kunskap som utvecklas i samband med samtalet, samt undersöka var elevernas gemensamma närmaste utvecklingszon finns. Det teoretiska ramverket utgörs av ett sociokulturellt och dialogiskt perspektiv samt receptionsteori. Materialet, som bestod av samtalsinspelningar, har kategoriserats och analyserats genom empiristyrd tematisk analys. Resultatet visar att eleverna baserar sina observationer på och utvecklar kunskap inom fem olika domäner: historisk, politisk, erfarenhetsbaserad, litterär/textnära respektive psykologisk. Behovet av ytterligare stöttning för att nå nästa utvecklingszon visade sig tydligast i samband med att eleverna försökte relatera det lästa till respektive tema och i samband med detta göra kopplingar till samtiden och omvärlden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)