Content marketing : En kvalitativ studie om svenska företags utmaningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Svenska företags intresse för att använda sig av content marketing har ökat, då idén att skapa mervärde för konsumenter med utbildande och värdefullt innehåll ligger rätt i tiden. Företag har insett att traditionell marknadsföring med ett ensidigt fokus på produkt eller tjänst inte längre övertygar dagens uppdaterade och kritiska konsumenter i ett digitaliserat samhälle. Content marketing har därför kommit att bli ett strategiskt förhållningssätt fokuserat på att skapa och distribuera värdefullt innehåll för att attrahera och behålla en tydligt definierad kundgrupp. Att marknadsföra sig digitalt ställer emellertid höga krav på företag att anpassa sina aktiviteter efter en snabbrörlig och föränderlig miljö, där konsumenter aktivt söker och delar information med varandra. Företag som ämnar använda sig av content marketing behöver således förstå att långsiktig planering, strategi och anpassning är viktigt för att kunna hantera utmaningar i processen. I denna kvalitativa studie undersöks hur svenska företag i banksektorn och marknadsföringsbyråer i Sverige upplever utmaningar inom content marketing. Trots att content marketing är utbrett i praktiken är det ett relativt nytt område inom forskningen och endast ett fåtal forskare ger en mer omfattande teoretisk förståelse för begreppet. Studien har därför som avsikt att även bidra med en teoretisk förståelse för content marketing på digitala plattformar, genom att belysa vilka kritiska aspekter som kan leda till komplikationer för företagen. Kvalitativa intervjuer har tillämpats som undersökningsmetod för att ta reda på hur respondenterna uppfattar sin omgivning och vilka åsikter som styr deras agerande i processen. Undersökningen innefattar sex svenska arbetare med ledarpositioner, tre är verksamma inom banksektorn och resterande i content marketing-byråer. Teorier som används behandlar vad digitalt innehåll av hög kvalitet innefattar, olika steg i content marketing-processen, samt en modell för kommunikation på digitala plattformar. Vår analys av empirisk data utifrån studiens teorier har visat att utmaningar kan identifieras i samtliga delar av content marketing-processen, vi anser däremot att de olika stegen är utsuddade och därför går utmaningarna in i varandra. De utmaningar som framträder tydligast är följande: implementering och fullföljning av content marketing-strategi, avgränsning av målgrupp, tid och resurser, interaktion på sociala medier, trovärdighet hos influencers. Den mest omfattande utmaningen är att isolera och utvärdera specifika content marketing-aktiviteter. Det blir därför svårt för företag att veta vad som behöver förbättras i deras content marketing-strategi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)