The marketplace of tomorrow : En kvalitativ fallstudie om The Lobby Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: The Lobby The Lobby är en marknadsplats, skapad av AMF Fastigheter med syfte att agera testplattform för den framtida detaljhandeln. Marknadsplatsen är en fysisk plattform där pop-up konceptet, upplevelsen och event används med helt ny innebörd för att attrahera kunder och varumärken att ställa ut på The Lobby. Syfte och forskningsfrågor Denna fallstudie om The Lobby syftar till att undersöka vilka primära faktorer som krävs för att skapa en marknadsplats där upplevelsen och pop-up konceptet är centralt samt kartlägga dess potentiella roll i framtiden. Med grund i detta syfte har två forskningsfrågor tagits fram: Vilka är de viktigaste faktorerna vid utformandet av en marknadsplats som The Lobby?  Vilken roll kan denna typ av marknadsplats komma att ha i framtiden? Metod Denna studie har baseras på en kvalitativ fallstudie av marknadsplatsen The Lobby. Forskningsansatsen är deduktiv med induktiva inslag. Det empiriska materialet består av åtta semistrukturerade intervjuer där respektive respondent har en direkt koppling till The Lobby. Förutom intervjuer har även två observationer genomförts. Teori Den teoretiska referensramen behandlar termerna köpcentrum, pop-up butik och kundupplevelse. I denna studie motsvarar köpcentrum en marknadsplats där flertalet aktörer möts på samma plats. Teorin kommer även redogöra för pop-up butikens innebörd samt dess fördelar. Slutligen behandlas kundupplevelsens roll inom detaljhandeln. Slutsatser Genom att ta hänsyn till marknadsplatsens varumärke, kontrakt för pop-up butikerna, teknologi, kundernas behov av socialisering och upplevelse kan marknadsplatsen optimeras och skapa återkommande kunder. Om en marknadsplats som The Lobby kommer ha en fortsatt central roll i framtiden återstår att se, däremot kan det konstateras är att pop-up butikens fördelar blir allt fler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)