Sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad stress kan påverka patientsäkerheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Sjuksköterskor har som uppgift att tillgodose patienters vårdbehov därav är det betydelsefullt att vara lyhörd och se varje patient som en unik person. Målet med hälso- och sjukvården är att tillgodose en god och säker vård till alla patienter. Sjuksköterskor ska värna om sin egen hälsa för att kunna bedriva en god vård vilken kan påverkas av stress. Hur stress bland sjuksköterskor kan påverka patientsäkerheten är betydelsefullt att belysa då det är av vikt att se hur påföljden blir för patienterna. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad stress kan påverka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Den valda metoden är en litteraturöversikt som inkluderar 10 artiklar. Resultatet består av totalt 3 huvudteman och 6 underteman som belyser olika faktorer som kan påverka stressupplevelsen för sjuksköterskor och hur patienter blir påverkade av detta. Resultatet visar att stress är en individuell upplevelse och är ett vanligt förekommande problem bland sjuksköterskor. Stress på arbetsplatsen kan också medföra att sjuksköterskor får svårigheter med att upprätthålla en holistisk vård och tillgodose patienternas vårdbehov. Därutöver kan otillräckliga resurser, en bristande kommunikation och teamsamarbete medföra en försämrad vård för patienter och sjuksköterskors vilja att stanna kvar. Utifrån litteraturöversiktens resultat diskuteras det att stress kan medföra att sjuksköterskor begår misstag vilket kan påverka patienterna. Dessa negativa händelser kan medföra att sjuksköterskor upplever en moralisk stress då de förorsakat ett extra lidande för patienterna och därmed äventyrat patientsäkerheten. Med en ökad reflektion kan kunskapen utvecklas samt bidra till en ökad förståelse för hur rätt förutsättningar för sjuksköterskor kan bidra till en patientsäker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)