Sociala medier, en bidragande faktor till dagens ökande konsumtion? : - En kvalitativ studie om sociala mediers inverkan på konsumenters köpprocess.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Sociala medier, ett digitalt samhällsfenomen som påverkar allas våra liv på ett eller annat sätt.Ytterst få människor, oavsett generation, står helt utanför och ständigt uppkommer nya medier och allt fler ansluter sig. Men, vad har egentligen sociala medier för påverkan påkonsumentens köpprocess? Det som i fem steg beskriver vilka olika stadier vi genomgår vidett köp. Utifrån modellen har forskarna sammanställt relevanta frågor som resulterat i kvalitativa intervjuer med syfte att belysa samverkan mellan konsumenters närvaro på socialamedier och deras köpprocess. Den insamlade empirin presenteras, analyseras och diskuteras sedan för att ge en målande förklaring till respondenternas svar och agerande iu ndersökningen Under teoridelen får läsaren ta del av köpprocessen i sin helhet men också en mer djupgåendeinformation om varje stadie. För att vidare förstå köpprocessen beskrivs allmänt omkonsumentköpsbeteende utanför, men också, på sociala medier. I kapitlet redogör forskarnaäven grundligt om sociala medier samt olika relevanta underkategorier rörande socialamedier Slutligen analyseras empirin utifrån köpprocessen samt tidigare forskning och forskarnapresenterar i slutsatserna de samband och som har detekterats. Det visar sig att sociala medierhar stor inverkan på konsumenters köpprocess vilket blir grunden för vidare forskning inomområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)