Betydelsen av en folkhälsopolicy i ett län : Upplevelsen av en Policyimplementation samt en Policys Påverkan på Folkhälsoarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Helene Olofsson; [2012]

Nyckelord: Folkhälsa; folkhälsoarbete; policy; implementation;

Sammanfattning: Bakgrund: Sverige fick 2003 en övergripande folkhälsopolicy som innebar att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, samt elva målområden. Jämtland har utformat en folkhälsopolicy som syftar till en gemensam syn på hälsa och insatsområden för folkhälsoarbetet. Syfte: Denna studie syftade till att beskriva hur implementeringen av den nya policyn har upplevts i kommuner och landsting i Jämtlands län, samt hur folkhälsoarbetet påverkats av policyn. Metod: Kvalitativ metod med frågeformulär med öppna frågor som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av en politiker och en tjänsteman från samtliga kommuner i länet, samt landstinget. Dataanalysen skedde med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: En styrka med policyn var att den är övergripande och inte detaljstyrd. En svaghet var att den tillhörande handlingsplanen upplevdes som oklar och lätt styrande. Kommunerna hade kommit olika långt gällande handlingsplanen. Implementeringen upplevdes olika, men i det stora hela halvfärdig. Policyn har påverkat folkhälsoarbetet genom att vara ett stort stöd. Slutsats: Policyn och handlingsplanen utövades i olika utsträckning och på olika sätt i verksamheterna. Policyn har bidragit till att vara ett stöd för verksamheterna, samt att samverkan och olika nätverk uppstått i länet. Policyn uppskattades för dess bredhet. Behov av fortsatt arbete med implementeringen av policyn i länet fanns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)