Att vara attraktiv och handlingskraftig : En kvalitativ studie om självpresentation och identitetsskapande i sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Författare: Oskar Svensson; [2016]

Nyckelord: Identitet; självpresentation; intrycksstyrning;

Sammanfattning:

Denna studie syftar till att förklara hur unga vuxna skapar, bygger upp och presenterar sin identitet i sociala medier men också hur sociala medier påverkar unga vuxnas sätt att se på andra människor. För att uppfylla detta syfte så har fyra frågeställningar preciserats: Hur presenterar sig unga vuxna i sociala medier, det vill säga vad är viktigt att tänka på då de ska publicera inlägg eller bilder? Hur påverkas unga vuxnas syn på sig själva och på andra människor av sociala medier? Hur ser gränsen mellan den främre och bakre regionen ut för unga vuxna vid användning av sociala medier? Finns det någon skillnad på hur unga vuxna agerar nu, i förhållande till när de var tonåringar, på sociala medier? Det teoretiska perspektivet har varit litteratur kopplad till det dramaturgiska perspektivet, begreppen identitet, social responsivitet, den generaliserande andre, spegeljaget samt självkänsla. Tidigare forskning som berör fenomenet sociala medier behandlas dessutom. Studien är genomförd utifrån en kvalitativ metod i form av sex semistrukturerade intervjuer med unga vuxna som är aktiva inom sociala medier. Resultatet från insamlad empiri redovisas genom övergripande återgivningar och citat. Detta analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. Studiens frågeställningar återges och besvaras vilket således är slutsatserna. Denna studie kom att visa att unga vuxna presenterar sin identitet genom att presentera den kollektiva identiteten. Vid presentation så tar man hänsyn till samhällets attityd och man använder dessutom intrycksstyrning vid sin självpresentation. Studien visar också att det finns en tydlig gräns mellan den främre och bakre regionen som respondenterna inte vill överskrida. Därför undertrycker man vissa delar av sitt jag. Att använda sociala medier innebär att känslor av självvärde kan komma att både höjas men också svikta. Detta är tätt kopplat till likefunktionen. Studien kom slutligen att visa att respondenterna agerar på ett annorlunda sätt inom sociala medier gentemot när de var yngre. Idag är allt mer genomtänkt medan man tidigare i livet agerade med en större spontanitet. Nyckelord: Identitet, självpresentation, intrycksstyrning Begreppsförklaring: En like inom sociala medier är en funktion och konkret så innebär användning av denna funktion att en användare trycker på en knapp för att visa att man gillar en annan persons bild eller inlägg. Detta är något som personen som publicerat bilden eller inlägget då kan se.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)