Omvårdnadsåtgärder som kan stärka relationen mellan vårdpersonal och personer med demens : En integrerad litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Den ökade livslängden hos befolkningen ökar även antalet personer med demens. Med en försämrad minnesfunktion och nedsatta kognitiva förmågor förändras livet kraftigt för den drabbade och personer i dess omgivning. För att öka personers välbefinnande och minska de beteendemässiga och psykiska symtomen vid demens (BPSD) rekommenderas det att icke-farmakologiska metoder används i första hand, exempelvis att arbeta mer personcentrerat. Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som kan stärka relationen mellan vårdpersonal och personer med demens. Sjutton vetenskapliga studier från tre vetenskapliga databaser analyserades enligt metod för integrerad litteraturöversikt. Analysen resulterade i tre kategorier: Personcentrerad omvårdnad, Bemötande samt Organisation och ledarskap. Resultatet visar att omvårdnadsåtgärder som stärker relationen mellan personen med demens och vårdpersonal är att se hela personen, utgå från dennes individuella behov samt främja dennes delaktighet i sin vård och omsorg. I resultatet framkommer också att kommunikation är en viktig aspekt för att kunna skapa en god relation och slutligen vikten av att rutiner anpassas efter personen med demens. Vår slutsats är att det finns en rad olika omvårdnadsinterventioner som kan stärka relationen mellan vårdpersonal och person med demens, gemensamt är dock att dessa utgår ifrån att man som personal lär känna patienten för att kunna anpassa vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)