Kvinnors upplevelser i samband med missfall : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Graviditeter som avslutas innan vecka 22 definieras som missfall och drabbar cirka en tredjedel. Tecken på missfall yttrar sig genom blödning och/eller smärta. I mötet med dessa patienter är det sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Lidandet är en unik och individuell upplevelse och behandlas därefter. Ur ett manligt perspektiv kan förlusten av ett barn genom missfall generera en förlorad självkänsla och identiteten som förälder. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med missfall. Metod: Denna litteraturöversikt grundade sig i tio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl Complete och Medline. Nio av artiklarna var kvalitativa och en var av mixad metod. Artiklarna analyserades enligt Fribergs metod. Resultat: Resultatet innefattade tre huvudteman med tillhörande subteman. Det första temat var emotionell påverkan med subteman sorg, sorgeprocess, trauma och chock samt skuld och exkludering. Det andra huvudtemat var erfarenheter av sjukvården med subteman information, empati och miljö samt stöd. Det sista temat var stöd från sociala nätverket där det framkom att kvinnor hade ett stort behov av stöd från närstående. Diskussion: Litteraturöversiktens styrkor respektive svagheter diskuteras i relation till den valda metoden. Resultatdiskussionen diskuterades mot Katie Erikssons teori om den lidande människan. Kvinnornas behov av att ha en minnesplats eller ceremoni diskuterades samt hur detta kunde tillgodoses från vårdpersonalens sida, detta i relation till ett historiskt perspektiv. Även partnerns roll och vad som förväntades av denne diskuterades. Författarna resonerade även kring sjuksköterskans roll i mötet med kvinnor som drabbats av missfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)