Sjuksköterskestudenters skattade upplevelser av lärandemiljön före och efter inrättandet av Kompetenscentrum

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Under senare år har allt fler kliniska träningscentra för färdighetsträning

etablerats för att möjliggöra en trygg och säker lärandemiljö med simuleringsmöjligheter för

studerande och personal. Klinisk färdighetsträning är en viktig del i sjuksköterskeutbildningen

vid Högskolan Dalarna (HDa) där lärandemiljön på Kompetenscentrum (KC) kan bidra till en

förbättring av lärandemiljön i den kliniska färdighetsutbildningen.

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskestudenters upplevelser via

skattning av lärandemiljön för klinisk färdighetsutbildning före och efter inrättandet av

Kompetenscentrum.

Metod: Studien genomfördes som en enkätundersökning med kvasiexperimentell design.

Enkätens baserades på Saarikoski och Leino-Kilpis mätinstrument CLES där frågeställningar

om lärandemiljön modifierades med hjälp av Delphimetoden utifrån de tre olika

dimensionerna: utbildningsmiljö, relation och lärarens roll. Mätningen före inrättandet

genomfördes under hösten 2010 och mätningen efter inrättandet genomfördes hösten 2011.

Totalt ingick 266 sjuksköterskestudenter i studien varav 198 (74 %) besvarade enkäten.

Resultat: Sjuksköterskestudenter skattade upplevelsen av lärandemiljön mer positiv efter

inrättandet av Kompetenscentrum där resultatet visar en signifikant högre skattning i 8 de av

de 16 frågorna. Sjuksköterskestudenterna skattade att de upplever att utbildningsmiljön är mer

verklighetstrogen, de är mer nöjda med färdighetsträningen samt att den inspirerar dem till att

arbeta som sjuksköterska. Att relationen mellan dem och läraren bygger på respekt och att det

är en mer positiv atmosfären under färdighetsträningen. Däremot påvisades ingen signifikant

skillnad i studenternas upplevelse av den kliniska lärarens roll.

Slutsats: Det är uppenbart att lärandemiljö har betydelse för sjuksköterskestudentens

integration av såväl teoretiska som praktiska kunskaper vilket medför att färdigheterna

förbättras och ger en bra grund för arbetet som sjuksköterska. Strategier bör vidtas för att

vidmakthålla och utveckla lärandemiljön på KC samt fokusera ytterligare på integrering av

teori och praktik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)