Motivationsfaktorer till e-handelsköp : En studie av konsumenters e-handelsköp under Covid-19 pandemin i Sverige och Finland

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Under Covid-19 pandemin rasade den fysiska handeln i snabb takt och redan i april 2020 hade den minskat med 23 procent i Sverige och lika mycket i Finland. Detta har däremot resulterat i att e-handeln vuxit kraftigt. I samband med att e-handeln har ökat har många företag som målsättning att vara mer kundcentrerade och leverera anpassade kundupplevelser. Däremot har många företag förlorat sin konkurrenskraft genom att förbise sin kundkännedom under Covid-19 pandemin.Problematiken i denna studie grundar sig i att pandemin fortfarande pågår och i dagsläget är det ännu oklart hur länge den kommer att fortsätta. På grund av detta behövs insikter från vetenskaplig forskning om hur konsumenter från olika länder beter sig vid e-handelsköp under en pandemi. Företag måste ha kunskap kring vad som motiverar konsumenter till e-handelsköp för att inte förlora sin plats på marknaden, vilket är vad denna studie syftar till att bidra med. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka motivationsfaktorerna till att konsumenter handlar online under Covid-19 pandemin och studera om dessa motivationsfaktorer skiljer sig åt mellan konsumenter i Sverige och Finland. Metod: I denna studie har en kvantitativ tvärsnittsstudie tillämpats för att besvara studiens forskningsfrågor och syfte. Studiens data har samlats in med hjälp av en enkätundersökning som besvarades av 118 respondenter från Sverige och Finland. Resultat och slutsats: Resultatet i denna studie visar att konsumenter motiverats av utilitaristiska och hedoniska faktorer samt situationsfaktorer under Covid-19 pandemin. Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan vad som motiverar svenska konsumenter i jämförelse med finska konsumenter. Däremot så visar resultatet att de svenska kvinnliga konsumenterna motiverats mer än de finska konsumenterna gällande situationsfaktorerna under Covid-19 pandemin. Detta anser vi kan bero på att Sveriges aningen diffusa restriktioner resulterat i att de svenska kvinnliga konsumenterna behövt agera förnuftigt.Studien visade också i att den yngre konsumenten i åldern 15–25 motiverats mest av de hedoniska faktorerna under Covid-19 pandemin. I denna studie drog vi slutsatsen att detta kan bero på att den yngre konsumenten haft mest fritid över under pandemin då flertalet platser som ofta besöks av denna åldersgrupp stängts ned. Bidrag: Studiens bidrar med teoretisk kunskap om att svenska och finska konsumenter överlag har ett likartat köpbeteende. Den bidrar också med kunskapen om att svenska kvinnliga konsumenter motiverats mer av situationsfaktorerna än finska kvinnliga konsumenter under Covid-19 pandemin. Studien bidrar också med kunskap om att den yngre konsumenten i åldern 15–25 motiveras mest av de undersökta åldrarna av de hedoniska faktorerna vid e-handelsköp. Bidraget antyder således att företag bör fokusera på att ta hänsyn till hedoniska samt psykologiska faktorer vid skapandet av e-handelsprocesser och marknadsstrategier. Utifrån resultatet kan företagen dessutom betrakta de svenska och finska konsumenterna som lika i sitt köpbeteende vilket kan vara värdefull information för företag som verkar globalt. Förslag till fortsatt forskning: Vi anser det vore intressant att studera studiens forskningsfråga utifrån två andra länders perspektiv och då välja två länder som till synes är olika. Det vore även intressant att fördjupa sig i skillnaderna mellan kön kopplat till motivationsfaktorerna, då vi funnit resultat som visar att det finns en skillnad mellan kvinnors köpbeteende i Sverige och Finland i vår studie. Det skulle dessutom vara intressant med forskning som studerar skillnaden mellan motivationsfaktorer för e-handelsköp baserat på olika produkt- eller marknadssegment

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)