¿Para qué sirven los ejercicios de comunicación oral? Un análisis de los ejercicios de comunicación oral en dos manuales de E/LE en el nivel A2 en Suecia.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den muntliga kommunikationen i spanska läroböcker; undersökningen har baserats på frågor kring huruvida muntliga övningar som behandlar kommunikation och interaktion mellan elever, i två läroböcker för spanska steg 2 i Sverige, kan leda till en utveckling av den kommunikativa kompetensen samt motivera för muntlig kommunikation på målspråket spanska; i enlighet med de riktlinjer som finns stadgade i såväl styrdokument som didaktiska teorier.Metod: Undersökningen baseras på en teoretisk studie där analys och jämförelse har gjorts mellan de fastslagna riktlinjerna som återfinns i dokument publicerade av såväl Skolverket som Europarådet, didaktiska teorier om språkinlärning/-undervisning och slutligen muntliga övningar i två läroböcker för spanska, på nivå A2 enligt Europarådet, eller steg 2 enligt den svenska modellen.Analyserat material: El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (Europarådet, 2001;Instituto Cervantes för den spanska översättningen, 2002), Kursplaner och betygskriterier 2000 (Skolverket, reviderad version 2008), Lpf 94-Läroplan för det frivilliga skolväsendet (Skolverket, 2006), Lpo 94-Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 2009), Ämnesplan i moderna språk 2 för gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011); två läroböcker i spanska: (1)¡Anda ya! (Gallegoet al., 2003) och (2)¡Alegría! (Gallego et al., 2010) samt tre böcker med didaktiska teorier:(1)Språkdidaktik (Tornberg. Ulrika, 2009), (2)Profesor en acción 1 (Giovannini et al., 2007),(3)Profesor en acción 3 (Giovannini et al., 2010)Huvudsakliga resultat: Resultatet av studien visar att de muntliga övningarna i de två analyseradespanska läroböckerna inte uppfyller målet att utveckla den kommunikativ kompetens, inte heller leder de till en ökad motivation för att kommunicera muntligt eller interagera på ett sätt som kan kallas autentisk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)