Coola tjejer & sockersöta pojkar - En studie kring hur förskollärare talar om traditionella könsroller och könsmönster.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Selin My; [2015]

Nyckelord: Stereotyp; könsroller; könsmönster; genus; kön; mo;

Sammanfattning: AbstractEtt av uppdragen i förskolans läroplan är att motverka traditionella könsroller och könsmönstersamt att alla barn, oavsett kön, ska ha lika möjligheter och förutsättningar utan begränsningarutifrån stereotypa könsroller. Vårt syfte med denna uppsats är att studera hur förskollärare talar omoch förhåller sig till ovanstående uppdrag. Vi har använt oss av kvalitativa samtalsintervjuer medsex stycken förskollärare på två olika förskolor i två olika kommuner. Vi turades om att vara densom intervjuade vid de olika tillfällena, men båda två var närvarande vid alla tillfällen. Vi användeoss utav en smartphone med ljudupptagning vid intervjutillfällena och sedan transkriberade viintervjuerna noggrant. Därefter analyserade vi tillsammans de transkriberade intervjuerna och fördediskussioner sinsemellan. Vår resultatdel är baserad på de intervjufrågor vi ställde samt de svar vifick, som vi också återkopplat till tidigare forskning och teoretisk anknytning samt våra egna tankaroch funderingar. Det som framgår av vårt resultat är att samtliga informanter upplever sig ha en godförståelse och kunskap kring traditionella könsroller och könsmönster samt hur man kan motverkadessa. Men det framgår även en paradoxal aspekt angående huruvida förskollärare anser sigmedvetna men omedvetet faktiskt förstärker traditionella könsroller och könsmönster i sitt tal ochtänk. I detta arbete vill vi sammanställa våra erfarenheter för att kanske få en mer tydlig bild av hurde som är verksamma i förskolan ser på genus, kön och deras egen delaktighet i konstruktionen ochutformningen av dessa. Intervjuer med förskollärare i relation till tidigare forskning utgör grundenför detta arbete och har gett oss en inblick i informanternas perspektiv på traditionella könsrolleroch könsmönster samt hur de anser att man bör motverka dessa i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)