Optimal uppdelning av tågtrafik : Ett arbete för att möjliggöra produktiv personalplanering baserat på villkorsprogrammering och klustring

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Författare: Isa Jonsson; Julia Virtala; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Personalplanering är ett välkänt optimeringsproblem bland transportbolag och inte minst för den marknadsledande tågoperatören SJ AB. Idag är personalplaneringen omodern och långt ifrån att leva upp till personalens förväntningar och krav. Planeringsprocessen är ineffektiv och personalkostnader är en av SJs största kostnadsposter. För att uppnå konkurrensfördelar befinner sig SJ i en utvecklingsprocess, att gå från manuell personalplanering till modern planering driven av optimering. I dagsläget håller SJ på att implementera det integrerade optimeringsverktyget IVU. En utmaning med systemet är att det inte är möjligt att optimera hela planeringsområdet i en körning. Syftet med detta examensarbete är därför att analysera hur SJ effektivast kan dela upp sitt komplexa trafiknätverk i olika regioner för att möjliggöra produktiv personalplanering med låg tidskomplexitet vid körningar i IVU. Den optimala uppdelningen av trafiken utvärderas genom tre olika modeller där två är enklare modeller och baseras på en variabel, exempelvis geografiskt läge. Den tredje modellen tar hänsyn till flera variabler och skapas genom villkorsprogrammering och klustring. Modellerna genererar förslag till uppdelningar av trafiken som testas genom optimeringar i IVU där resultaten analyseras för att identifiera potentiella förbättringar.  Resultaten från de olika modellerna indikerar att flertalet faktorer måste tas hänsyn till för att hitta en effektiv uppdelning av trafiken. Från de tre modellerna gavs det bästa resultatet från den multivariata modellen vilket skapade grunden till att hitta den optimala uppdelningen av trafiken. Den slutgiltiga och rekommenderade uppdelning av trafiken gav en hög produktivitet vilket skapar goda möjligheter till kostnadsbesparningar samt en högre upplevd schemakvalitét för personalen. Resultaten har främst analyserats utifrån produktivitet eftersom körningstid visade sig vara en opålitlig variabel på grund av en hög variation. Detta var på förhand okänt vilket blev en värdefull aspekt för SJ att ta del av. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)