”Vi måste samverka det går inte annars...”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]

Nyckelord: Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. Teori: Den teoretiska referensramen utgår från nyinstitutionell teori där perspektiven organisatoriska fält, institutionellt tryck och likriktning redogörs. Metod: Semistrukturerade intervjuer med tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten som har erfarenhet av och arbetar med mäns våld mot kvinnor. Resultat: Resultatet av studien synliggör att tjänstepersonerna inom polisen och socialtjänsten upplever att främjande för samverkan är en gemensam målbild, god kommunikation, att dela lokaler, eldsjälar, förståelse och kunskap. Hindrande aspekter för samverkan upplever de vara tidsbrist, resursbrist och sekretess. Vissa aspekter kan främja och hindra samverkan på samma gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)