SCRUM & sprint-retrospektiv - användandet av sprint-retrospektiv, dess utformning och relevans för kontinuerlig förbättring.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Ekonomihögskolan; Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Undersökningen behandlar sprint-retrospektiv som är ett centralt moment inom SCRUM men även inom andra agila systemutvecklingsmetoder. Inom SCRUM delas utvecklingsprojekt upp i flera mindre iterationer, så kallade sprintar. Sprint-retrospektiv är en reflekterande del inom SCRUM som ska hållas mellan varje sprint. Detta är ett tillfälle där teamet ska reflektera över föregående sprint, ta upp saker som gått bra, som gått mindre bra och saker som behöver förbättras till kommande sprint. I studien söker vi svar på hur detta moment kan gå till och om det faktiskt bidrar till att teamet förbättras. I litteraturen har vi funnit att sprint-retrospektiv är ett moment som ibland prioriteras ner. Även detta har vi undersökt i studien. Till undersökningen har vi valt en kvalitativ ansats där vi håller ett mindre antal intervjuer med personer som har praktisk erfarenhet av SCRUM-projekt med rollen som SCRUM-master. Vi har i undersökningen inte funnit något som tyder på att sprint-retrospektivet nedprioriteras i våra intervjupersoners SCRUM-projekt. Samtliga tillfrågade såg retrospektivet som ett viktigt moment och var noga med att hålla ett retrospektiv efter varje avslutad sprint. Vidare var samtliga eniga om att det bidrog till att teamet och arbetsprocessen kontinuerligt blev bättre. Undersökningen visar däremot att retrospektivet utfördes på olika sätt mellan de tillfrågade. Vi kan inte utifrån resultaten säga att någon utformning skulle vara bättre än någon annan, då intervjupersonerna över lag var nöjda med SCRUM-processen och sprint-retrospektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)