Preventivmedelsrådgivning i samband med abortsamtalet : En intervjustudie ur kvinnors perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: I Sverige genomförs sedan ett par år tillbaka ca 36000 aborter årligen. De flesta aborter utförs innan v. 9, och ca 42 % av kvinnorna gör fler än en abort under sin livstid. Preventivmedelsrådgivning i samband med abortsamtalet är rekommenderat då kvinnans motivation att hitta och börja använda ett preventivmedel är hög. Tidigare studier belyser bland annat vilket preventivmedel som användes när den oönskade graviditeten blev till, samt barnmorskors olika strategier vid preventivmedelsrådgivning. Även den känsla av skuld som en del kvinnor kan uppleva i samband med en abort har studerats. Syftet med studien är att belysa kvinnors erfarenheter av preventivmedelsrådgivning i samband med abortsamtalet. Författarna hoppas att denna studie kan ge ökade kunskaper för barnmorskor kring hur kvinnorna upplever och tolkar preventivmedelsrådgivningen i samband med abortsamtalet. Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med induktiv ansats, dessa analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Av 14 inhämtade medgivanden om deltagande valde 7 kvinnor att medverka, de var mellan 21 och 33 år gamla. I resultatet framkom tre kategorier, dessa belyser tillsammans kvinnornas erfarenheter av preventivmedelsrådgivningen vid abortsamtalet; Behoven styr samtalet, Begränsningar i rådgivningen och Bemötande. Resultatet tyder på att kvinnorna generellt var nöjda med preventivmedelsrådgivningen i samband med abortsamtalet. Det framkom också att de tenderar att fokusera mer på aborten och hur denna ska gå till och att de kände att det inte var rådgivningen de var där för. Att kvinnorna genomgår olika existentiella känslor i samband med en abort är tidigare studerat men torde vara ett bra område för vidare studier i syfte att som barnmorska kunna optimera sin rådgivning utifrån de förutsättningar som finns i samtalet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)