En Svensk Tiger - en studie av upphovsrättslig ensamrätt i kollision med varumärkesrättslig ensamrätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Hösten 2002 startade två rättsliga tvister mellan Försvarsmakten och Beredskapsmuseet. Båda tvisterna handlade om rätten till Bertil Almqvists verk ''En Svensk Tiger'', tecknad av Almqvist år 1941 på uppdrag av Statens Informationsstyrelse. Försvarsmakten stämde Beredskapsmuseet för intrång i varumärkesrätt, eftersom verket var varumärkesregistrerat av Försvarsmakten. Beredskapsmuseet stämde Försvarsmakten med yrkande om hävning av varumärke, eftersom Beredskapsmuseet ansåg sig vara innehavare av de ekonomiska upphovsrättigheterna till verket. Tvisten om hävning av varumärke avgjordes i Stockholms tingsrätt. Resultatet blev delad äganderätt till verket. Beredskapsmuseet är fortsatt innehavare av upphovsrätten, Försvarsmakten behåller varumärkesregistreringen för verket. Tvisten om varumärkesintrång är vilandeförklarad till dess hävningsmålet avgjorts slutgiltigt. Det är av vikt att upphovsrätt och varumärkesrätt fungerar gemensamt och samtidigt, eftersom preexistenta verk ofta är föremål för varumärkesregistrering. Med hänsyn till det ökande ekonomiska värdet av många varumärken som tillgång i näringsverksamhet är det viktigt att fundera över hur en delad äganderätt kan påverka en ekonomisk värdering. Uppsatsen diskuterar möjligheter att undvika liknande konflikter i framtiden tillsammans med förslag till ändringar i lagstiftningen. Uppsatsen har sin utgångspunkt i båda tvisterna. Doktrin, praxis och gällande rätt diskuteras. Förväxling, renommésnyltning, ensamrätt och äganderätt diskuteras. Upphovsmannens underlåtenhet att agera analyseras. Förslaget till ny varumärkeslag avhandlas också ur perspektivet preexistenta verk som varumärkesregistreras och vilka effekter den nya varumärkeslagen kan ha på upphovsrätten till dessa verk. Uppsatsen behandlar svensk rätt. Praxis saknas på området, vilket innebär att ''En Svensk Tiger'' kan komma att bli ett synnerligen avgörande mål vid en bedömning av vem som skall ses som rättslig innehavare ett till ett varumärkesregistrerat, preexistent verk, innehavaren av upphovsrätten eller innehavaren av varumärkesregistreringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)