"Jag är ju allt från vaktmästare till pedagogisk ledare..." Rektors syn på pedagogiskt ledarskap

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Studiens huvudsyfte var att undersöka rektorers syn på pedagogiskt ledarskap i grundskolan och få kunskap om hur rektorerna tillämpar detta i praktiken. Syftet var också att få kunskaper om rektorers uppfattningar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare och deras möjligheter att utöva det.Teori: I den teoretiska bakgrunden presenteras de mest väsentliga statliga och kommunala kraven på rektorsuppdraget. Vidare presenteras, utifrån tidigare forskning, tre huvudbegrepp; svensk ledarskapstradition, teorier om skolledarskap och pedagogiskt ledarskap. Genom en litteraturgenomgång inom skolområdet har några teoretiska utgångspunkter angående ledarskap och definitionen av pedagogiskt ledarskap belysts. Metod: Det empiriska materialet är baserat på intervjuer. Urvalet bestod av nio rektorer som samtliga ansvarade för åk 7-9 i en grundskola i en medelstor kommun.Resultat: Resultatet visar att det pedagogiska ledarskapet innebär att leda den pedagogiska verksamheten och driva verksamhetens utveckling mot de mål som finns i styrdokumenten, följa upp resultat, analysera, dra slutsatser, vara tydlig samt inspirera lärare. Deltagarna beskriver också vikten av att se varje lärare och deras kompetensutvecklingsbehov. Vidare nämns om rektorns betydelse för skolutveckling, det s.k. frirummet och vikten av att utmana lärarna. Det uttalas också om behovet av klassrumsbesök och att hitta olika organisationsformer för att underlätta lärarnas möjlighet att mötas. Informanterna beskriver att de vill utveckla det pedagogiska ledarskapet genom att vara närvarande rektorer och skapa delaktighet samt utveckla handledarskapet i klassrummet. Utveckling av det pedagogiska ledarskapet kan ske genom att sätta fokus på det, att våga pröva nytt och ta tag i möjligheterna. De viktigaste förutsättningarna för att utöva det pedagogiska ledarskapet beskrivs främst som personalen och deras inställning till uppdraget. I övrigt nämns nätverk med rektorer, stöd från förvaltning och möjlighet till ett förändrat ledarskap/rektorsuppdrag. Rektorerna påpekar också betydelsen av att ha största möjliga frihet under ansvar i sitt uppdrag. Rektorerna skulle vilja förändra och utveckla lärarnas arbetssätt, dvs. att metodiskt följa upp lärandet klassrumsvis samt ge lärarna möjlighet till handledning. Vidare nämns rektorns vilja att påverka organisation och skolutveckling. Hinder för att utöva det pedagogiska ledarskapet som beskrivs är brist på tid och snäva ekonomiska förutsättningar, men även uppdragets karaktär och omfattning samt organisatoriska faktorer nämns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)