Intern rapportering - Om 2021 års nya visselblåsarlag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Den 17 december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den tidigare lagstiftningen för visselblåsare. Lagen baseras på ett EU-direktiv från 2019 och den nya lagen kommer omfatta både fler verksamhetsutövare och fler personer som rapporterar om missförhållanden. Syftet med denna undersökning var att beskriva den nya lagen och utröna vem som omfattas av den nya lagen samt beskriva de effekter som lagen får för visselblåsare och de verksamhetsutövare som omfattas av den. Lagtext och förarbeten har analyserats för att utröna gällande rätt och ge en översikt över den nya visselblåsarlagen. Fler personer kommer omfattas av skydd emot repressalier vid rapportering av missförhållanden i arbetslivet i och med den nya visselblåsarlagen. Samtidigt införs en skyldighet för verksamhetsutövare av en viss storlek att inneha rapporteringskanaler och förfaranden. Lagen innefattar dessutom krav på tillgänglig information om visselblåsarens rättigheter och hur den som önskar rapporterar ska gå till väga. Den verksamhetsutövare som inte uppfyller kraven kan bestraffas med föreläggande och vite. Den nya visselblåsarlagen innehåller också ansvar för myndigheter att följa upp att lagen efterlevs. Lagen som nu trätt i kraft kommer att påverka många såväl visselblåsare som företag och myndigheter och att undersöka den har därför varit mycket intressant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)