En studie om boendekvaliteti ett nybyggt bostadskomplex : Kvalitativ undersökning som omfattar Kv. Rosteriet 7 och hur detupplevs av de boende och dess omgivning

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Byggbranschen har ett ansvar för att skapa hållbara bostäder på individnivå med även ur ett helhetsperspektiv. Vi påverkas alla indirekt av den arkitektur vi möter i bostaden vilket inverkar på vår upplevda boendekvalitet. Målet med denna rapport är att undersöka boendekvalitet med hjälp av en fallstudie av det nybyggda bostadskomplexet Kv. Rosteriet 7. Genom enkät-undersökning, intervjuer med förbipasserande och djupintervjuer med boende i huset har denna studie undersökt om kvarteret uppfyller Ola Nylanders åtta egenskapsfält; material och detaljer, axialitet, omslutenhet, rörelse, generalitet och flexibilitet, dagsljus, rumsorganisation samt hus och stadsrum. Boende-enkäten och djupintervjuerna har även fungerat som ett underlag för att finna ytterligare faktorer som är betydelsefulla för boendekvaliteten. Studien har resulterat i att delar av egenskapsfälten har uppfyllts, däribland lägenheternas rika dagsljusinsläpp och tydliga omslutenhet. De boende anser att kvaliteter som trygghet, gemenskap, gemensamma utrymmen och kvaliteter i lägenheten som teknisk utrustning och fast inredning är av stort värde. Dessa kvaliteter tillsammans med Nylanders åtta egenskapsfält bidrar till en god boendekvalitet och uppmuntras att användas vid projektering av bostadskomplex.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)