Oron är stor även om den som missbrukar är vuxen! : En kvalitativ intervjustudie om behovet av stöd för anhöriga till personer med missbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Den som lever i en nära relation till en individ med missbruksproblematik påverkas oftast negativt. Den anhörige kan känna skuld och skam över situationen och det är vanligt att fysiska och psykiska problem för den anhörige förekommer. Studiens syfte är att undersöka vuxna anhörigas behov av stöd. Studien har valt att använda sig av en kvalitativ metod med intervjuer för att få fram ett resultat. Informanterna är vuxna anhöriga till en vuxen individ med missbruksproblem. En kvalitativ innehållsanalys har använts i studien för att undersöka anhörigas upplevelser av stöd. Anhöriga i den här studien har sökt stöd genom anhörigorganisationer som har hjälpt och stöttat de anhöriga till att förstå och klara av sin situation. Anhöriga lever ofta med en känsla att de är ensamma i sin situation och inte vet vart de kan vända sig för att få stöd. Slutsatsen är att anhöriga behöver sociala nätverk som kan ge socialt stöd. I rätt sociala nätverk kan den anhöriga inte bara bli en mottagare av stöd utan också skänka andra anhöriga stöd, vilket stärker dem båda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)