"In Somalia you cannot be a model, but in Sweden you have the opportunity" : En kvalitativ studie om ensamkommande ungdomars förväntningar kring sin utbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker hur ensamkommande ungdomar skapar förväntningar kring sin utbildning utifrån deras signifikanta andra och deras referensgrupper, samt hur de hanterar eventuella konflikter mellan dessa förväntningar. Cooleys teorier om spegeljaget, primär och sekundär socialisation samt signifikanta andra, har tillsammans med Shibutanis referensgruppsteori använts för att undersöka detta. För studien valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer ut som metod. Det empiriska materialet består således av intervjuer gjorda med dessa ensamkommande ungdomar. Som resultat har uppsatsen kommit fram till att signifikanta andra och referensgrupper påverkar de ensamkommande ungdomarnas förväntningar, samt att de flesta konflikterna uppstår i samband med inträdet i en sekundär socialisation. Den förklarande mekanismen är spegeljaget, vilken bestämmer att man agerar enligt hur man uppfattar att andra uppfattar en själv, vilket kan förklara hur de hanterar konflikter mellan förväntningarna. Vad gäller hur man väljer signifikanta andra/referensgrupper verkar det vara beroende på hur närvarande dessa är. Vidare har uppsatsen kommit fram till att det inte endast går att förklara hur ensamkommande ungdomars förväntningar skapas genom en teori om signifikanta andra och referensgrupper utan att man också måste ta hänsyn till de möjlighetstrukturer som omger ungdomarna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)