Genusperspektiv på genusperspektiv i bilderböcker : – en analys av hur flickor och pojkar framställs i två bilderböcker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Josefine Holmgren; [2017]

Nyckelord: Genus; genusperspektiv; bilderböcker; normer;

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar Per Gustavssons bilderbok Så gör prinsessor (2003) och Pija Lindenbaums bilderbok Kenta och barbisarna (2007), två böcker som är skrivna ur ett genusperspektiv. Syftet med analysen är att ur ett genusperspektiv analysera hur flickor och pojkar framställs i de aktuella bilderböckerna och hur lärare kan använda bilderböcker som är skrivna ur ett genusperspektiv som ett verktyg i undervisningen. Uppsatsen utgår ifrån teorier om genus och bilderböcker som tas upp av bland annat Maria Nikolajeva (2000) och Bronwyn Davies (2003). Analysen visar mönster för vad som författarna uppvisar som genusstereotypa drag och att karaktärerna i båda böckerna går emot normen genom bland annat deras sätt att vara. Ett förslag är att samtala och diskutera om genus i bilderböcker, då det kan vara en givande form att använda för att skapa tankar och reflektioner i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)