Varför lyser den grönt? En fallstudie av Universeums hälsopedagogiska verktyg ”Frukt och grönt vågen”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Ett ökat intag av frukt och grönt är kopplat till många positiva fördelar, som minskad sjukdomsrisk och bättre välmående. Trots alla de positiva fördelarna är intaget av frukt och grönt lågt bland Sveriges vuxna och barn. Barn och ungdomar kan besöka science centers som Universeum med skolan för att på ett roligt och intresseväckande sätt ta del av olika naturvetenskapliga utställningar och aktiviteter. På Universeums utställning Hälsa finns det ett hälsopedagogiskt verktyg vid namn ”Frukt och grönt vågen” som syftar till att lära elever visuellt hur mycket rekommendationen kring frukt och grönt på 500 gram är, samt uppmuntra till ett varierat intag. Syftet med studien var att utvärdera ”Frukt och grönt vågen” på Universeum samt utforska dess effekt på mellanstadieelever. Detta gjordes genom en explorativ fallstudie på med en observation och en enkät som metod. I resultatet framkom att ”Frukt och grönt vågen” hade en blandad effekt på mellanstadieeleverna. I resultatet framkom att det positiva med “Frukt och grönt vågen” var att den hade gett eleverna en ökad kunskap om rekommendationen kring frukt och grönt. Det negativa som visades med “Frukt och grönt vågen” kunde spåras tillbaka till vågens utformning och upplägget i aktiviteten kring den. Slutsatsen i studien var att det finns en hel del förbättringar som behöver göras kring hur ”Frukt och grönt vågen” och aktiviteten vid den är utformad. Mer forskning kring fallet behövs dock för att säkerställa hur ”frukt och grönt vågen” kan utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)