"Det är verksamheten som ska bedömas och inte barnet" : Förskollärares konstruktion av barnet i utvärdering och uppföljning

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Enligt Läroplanen för förskolan ska förskolans verksamhet kontinuerligt och systematiskt utvärderas,följas upp och utvecklas för att skapa en god kvalitet. Genom att dokumentera barnets utveckling och lärande kan den pedagogiska verksamheten analysera och utvärdera hur verksamheten tillgodoser barnets möjligheter till utveckling och lärande. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är syftet med studien att belysa förskollärares beskrivningar av arbetet med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande. Studien utgår från den kvalitativa ansatsen och intervjuer med sex förskollärare. Resultatet visar att två mönster kunde urskiljas av hur förskollärare arbetar med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande. Förskollärarnas beskrivningar visar att lärande och utveckling är något föränderligt som sker i sociala interaktioner individer emellan som tillexempel sociokulturella och socialkonstruktionistiska perspektiv. Förskollärares beskrivningar genomsyras även av tidigare teorier och perspektiv som utvecklingspsykologi och behaviorism. Resultatet visar slutligen att förskollärare upplever tidsbrist som ett hinder i uppdraget att följa upp och utvärdera barnets utveckling och lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)