Juridikstuderandes upplevelser av vad som har påverkat dem i deras karriärval.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Karriärval kan påverkas av strukturella och individuella faktorer samt av andra aktörer i omgivningen. Att välja karriärväg ses inte som någon engångsföreteelse. I dagens föränderliga och globaliserade värld aktualiseras individens val och handlingsstrategier ständigt. Det är därför angeläget att undersöka vad som i dag styr individers studie- och yrkesval. Syftet med denna intervjustudie var att undersöka juridikstuderandes upplevelse av vad som påverkat dem i deras beslut om framtida karriärer. Kvalitativa intervjuer utfördes med sju stycken studenter. Induktiv tematisk analys visade att motiv till karriärvalet, förhållningssätt till utbildningen och ambition efter utbildningen var faktorer som studenterna upplevde hade styrt dem i deras val. Dessa teman var också intimt relaterade till varandra. Förebilder, yrkeserfarenhet och utbildningens struktur verkar vara viktiga faktorer som styr hur studenten lyckas och som i förlängningen påverkar ambitionen. Resultatet kan komma till användning för institutioner vid utformning av utbildningsstrukturer och för arbetsgivare vid rekrytering av jurister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)