Parkernas stad : hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Trots alla fördelar som kommer med urbaniseringen och våra städer finns en hel rad psykologiska bieffekter från detta. En ökande klyfta mellan vad människor vill ha och vad de behöver har resulterat i en generation starkt påverkad av stressrelaterade åkommor. För att undersöka hur grönstrukturen i städer skulle kunna reducera ovanstående reste jag till en av världens största städer, Shanghai, och gjorde där en observationsstudie av parker i staden och hur de användes. Under arbetet har jag undersökt hur grönstrukturen ser ut i en megastad som Shanghai och hur den används av befolkningen som bor där. Detta sett ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Syftet med detta var att kritiskt granska dagens stadsplanering och urbaniseringens effekter och bieffekter inom städernas grönstrukturplanering. Då Shanghai är såväl större och mer befolkningstätt än någon stad i Sverige är det intressant att upptäcka vad vi kan lära av en stad som genomgått en sådan extrem stadsutveckling. Källmaterialet har till största del bestått av litteratur som behandlar miljöpsykologi, exempelvis grönskans betydelse för människan, men även delvis (och relativt generellt) litteratur som behandlar stadsplanering och urbanisering. Platsbesök och observationer har gjorts i staden och parkernas kvalitet har mätts utifrån personliga intryck av platserna. Syftet med arbetet var inte att jämföra parkerna mot varandra, utan mot ett antal kriterier från en checklista för att ge en inblick i stadens parkutbud. Målet med detta var att lyfta fram olika parkers kvaliteter och möjligheter. I största möjliga mån ville jag visa på ett brett utbud av de olika typer av parker som finns att tillgå i staden, för att kunna föra en bredare diskussion kring dessa. Parkerna besöktes under dagtid på vardagar under april månad, vilket kan ha haft betydelse för vilka andra människor som besökte parkerna och vilka aktiviteter som utfördes. Viktigt att betona är även att alla observationer var ur mitt västerländska perspektiv som född och uppväxt i Sverige, vilket kan ha vinklat upplevelserna åt ett eller annat håll. Jag observerade en mängd aktiviteter under mina studier av de utvalda parkerna i Shanghai, varav vissa av aktiviteterna var nya för mig. Aldrig förr har jag, till exempel, sett så många drakar flyga i himlen. De flesta av de studerade parkerna innehöll inslag av vatten, och alla innehöll de bland annat stenbumlingar och spännande vegetation. Shanghai är på många sätt ett mycket fint exempel på grönstrukturhanteringen i stadsplaneringen och på möjligheter och kvaliteter med stadsparker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)