Den självupplevda anställningsbarheten inom en gränslös karriär : En kvalitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Teorier kring den gränslösa karriären har vuxit fram för att förklara de karriärer som är icke-linjära samt ej utspelar sig inom en och samma organisation genom hela karriären. Den stora skillnaden i den nya teorin är att individen har tagit över ansvaret för sin karriärutveckling från organisationen. Inom dessa teorier finns begreppet anställningsbarhet som beskriver den potentiella förmåga eller möjlighet en individ har att ta en ny riktning i karriären. Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka hur individer som innehar en gränslös karriär upplever anställningsbarheten. Då majoriteten av den forskning som har gjorts inom fältet är av en organisatorisk utgångspunkt anser vi att det är motiverat att genomföra studien ur ett individperspektiv för att på så sätt täcka de kunskapsluckor som återfinns inom fältet. Metod: I studien använde vi oss av en kvalitativ metod, via intervjuer där respondenternas subjektiva upplevelse stod i centrum. Totalt genomfördes fyra intervjuer i studien med individer med karriärer som faller under definitionen för en gränslös karriär med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Slutsats: Respondenterna ser enbart två av dimensionerna inom anställningsbarhet som delaktiga i deras egen anställningsbarhet, humankapital samt karriärsidentitet. Vidare kan förmågan att få en potentiell anställning delas upp i två processer: möjlighetsrealiserande & möjlighetsskapande. De dimensionerna som de tolkar som anställningsbarhet faller under båda processerna, medan det sociala kapitalet endast ses som en möjlighetsskapande process. Vi har även funnit att begreppet anställningsbarhet är bristfälligt i förhållande till teorin. Begreppet bör tydligare inkludera dels den möjlighetsskapande processen och dels förmågan att bibehålla en nuvarande anställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)