Hur Reggio Emilia filosofin relaterar till Lpfö98 – barnsyn, kunskapssyn och mål för verksamheten

Detta är en C-uppsats från

Författare: Lisa Toveby; [2010]

Nyckelord: Reggio Emilia; pedagogik; barnsyn; kunskapssyn; Lp;

Sammanfattning: Sammanfattning: Syftet med arbetet är att med hjälp av litteratur och observationer försökatydliggöra hur man kan arbeta utifrån inspiration från Reggio Emilia och hur Reggio Emiliafilosofin relaterar till läroplanen för den svenska förskolan, Lpfö98.Huvudfrågan i arbetet är; Hur relaterar Reggio Emilias pedagogiska filosofi till Lpfö98?Jag försöker finna svar på frågan genom litteratur och genom två observationer på ReggioEmilia inspirerade förskolor i Sverige. Observationerna har jag analyserat för att kunna sevilka eventuella möjligheter och hinder det finns med att arbete utifrån inspiration från ReggioEmilia filosofin i den svenska förskolan idag.Det resultat jag kommit fram till är att Lpfö98 och Reggio Emilia har liknande övergripandemål, där förskolan som demokratisk verksamhet utgör grunden och att en demokratiskförskola förutsätter att man ser olikheter och delaktighet som centrala värden. Vidare har jagfunnit en stor skillnad i hur Lpfö98 och Reggio Emilia filosofin tänker kring mål förverksamheten, där jag ser att Lpfö98 har en mycket mer detaljerad formulering. Jag finnerockså en skillnad i hur mycket Lpfö98 och Reggio Emilia filosofin betonar det rika ochkomptenta barnet.Arbetet försöker belysa hinder och möjligheter med att inspireras av olika pedagogiskaförhållningssätt, i detta fall genom att se till Reggio Emilia filosofin. Jag menar att detta är avvikt för läraryrket då det är väsentligt att kunna relatera olika pedagogiska idéer och teorier tillläroplanen för den verksamhet man verkar i.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)