Narkotikamissbruk och psykiska störningar bland ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Missbruk av tobak, alkohol och andra droger har ökat bland ungdomar. Undersökningar visar en fördubbling av narkotikamissbruk bland ungdomar under början av 1990-talet. Syftet med litteraturstudien har varit att ta reda på vilken drog som är vanligast bland unga missbrukare, att undersöka om det finns något samband mellan psykisk störning och narkotikamissbruk samt undersöka hur väl de vanligaste behandlingsmetoderna fungerar. I denna litteraturstudie har tio artiklar granskats. Resultatet visar att den vanligaste drogen är cannabis och att det finns ett samband mellan psykisk störning och narkotikamissbruk. Resultatet visar även skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkar har oftare utagerande personlighetsstörningar och flickor i större utsträckning depressionsproblem. Två behandlingsformer (Minnesotamodellen och Multidimentionell familjeterapi) visade att ungefär hälften av ungdomarna var drogfria ett år efter behandlingen, men att amfetaminmissbrukare och ungdomar med psykisk sjukdom ofta inte lyckades med behandlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)