Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) utifrån ett hjälpmedelsperspektiv : - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Författare: Linda Malm; Anna Ahlbom; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats handlar om Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och dess tillämpning inom hjälpmedelsområdet för vuxna individer. ICF är en beskrivande samling av begreppen hälsa och funktion i ett klassifikationssystem som har utvecklats av världshälsoorganisationen (WHO). Arbetsterapi syftar till att främja hälsa och att förbättra individens förmåga att utföra aktivitet. En viktig arbetsuppgift för arbetsterapeuten är att förskriva hjälpmedel. Syftet med denna studie var att beskriva kunskapsläget gällande tillämpningen av ICF inom hjälpmedelsområdet. För att precisera syftet utformades frågeställningar utifrån ämnet. Metoden var en systematisk litteraturöversikt. Inkluderade vetenskapliga artiklar var både empiriska studier av kvantitativ och kvalitativ design och teoretiska studier. Främst har rullstolsanvändning berörts i studierna. Resultatet visade att ICF är värdefull som modell och i viss mån som klassifikation inom hjälpmedelsområdet. Vanligt förekommande var att ICF fungerade som forskningsverktyg. ICF var användbar för att bedöma hjälpmedelsbehov och utvärdera dess användning. På grund av att komponenterna visades vara allt för generella framkom det att det inte är möjligt att klassificera specifika hjälpmedel eller beskriva deras funktion och syfte inom ICF. Klassifikationen behöver utveckla mer detaljerade kategorier för att bättre kunna tillämpas inom hjälpmedelsområdet. Slutsatser som dragits är att resultatet i denna studie bidrar med data som skulle kunna överföras till hjälpmedelsanvändning hos vuxna individer i olika länder runtom i världen. ICF är inte avsedd att vägleda processen att förskriva hjälpmedel men kan trots det fungera som en beskrivande modell inom hjälpmedelsområdet. Tillämpningen av ICF kan möjliggöra ett bättre samarbete mellan professioner och bidra till ett klientcentrerat arbetssätt. Inom arbetsterapi kan ICF inte tillämpas som enskild modell, eftersom den inte är tillräcklig ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. ICF har visats sig kunna bidra till en bättre matchning mellan individ och hjälpmedel, dock behöver ICF utvecklas för att bättre kunna tillämpas inom hjälpmedelsområdet. Denna studie bidrar med en översikt över hur ICF kan tillämpas inom hjälpmedelsområdet samt ger förslag på vidare forskning kring ämnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)