Upplevd risk och informationssökning vid strategiska köp : En studie om förstagångsköpares upplevda risk och val av informationskällor vid bostadsköpet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att förklara förstagångsköpares upplevda risker vid strategiska köp samt analysera deras val av informationskälla vid reducering av den upplevda risken. Metod: Denna studie har bedrivits genom en kvantitativ undersökning där data har samlats in via en webbaserad enkätundersökning. Den insamlade datan har sedan analyserats i statistikprogrammet SPSS där en deskriptiv statistik, faktoranalys, klusteranalys samt en korrelationsanalys utfördes. Resultat & slutsats: Vi kan utifrån undersökningens resultat konstatera att förstagångsköparna i denna studie i synnerhet inte är oroliga över de dimensioner av upplevd risk som ett bostadsköp kan innebära. Den risk som resulterat i högst värden är dock den fysiska risken, vilket innebär att vi kan förklara förstagångsköparna som främst oroade över fel på bostaden. Vi har även uppmärksammat samband mellan de upplevda riskerna och ett flertal informationskällor, dock föredrar förstagångsköparna främst de personliga informationskällorna. Förslag till fortsatt forskning: Den aktuella studien fokuserar på bostadsköpet och förstagångsköpare. Det skulle därav vara av intresse att både undersöka andra strategiska produkter samt mer erfarna köpare. Detta kan bidra till ytterligare perspektiv inom teorin om upplevd risk och riskminskningsstrategier. Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är att utföra en kvalitativ metod för att nå ett djupare och mer tolkande resultat. Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till en ökad kunskap om förstagångsköpares upplevda risker och riskminskningsbeteende. Vi fyller ut de befintliga men begränsade studier som omfattar strategiska köp, samt skapar en ökad förståelse för svårigheter i det individuella beslutsfattandet. Vi hoppas att fastighetsmäklare genom denna studie tar vara på möjligheten att kunna anpassa sin verksamhet och sina marknadsföringsaktiviteter efter olika individer, samt förstår sin betydelse vid förstagångsköpares reducering av risk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)