Demokratisering i rentierstater : en jämförande analys med fokus på oljeexporterande länder

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka om och vilka faktorer som motverkar demokratisering inom oljeexporterande rentierstater. Med stöd av moderniseringsteorin och teorin om rentierstater har tre hypoteser formulerats som sammanlagt innehållit tre oberoende och elva beroende variabler vilka kodades som tidsserier i paneldata. Tjugo ett rentierland har identifierats vilket omfattar hela populationen. Hypotesen har sedan testats med hjälp av en OLS regressionsanalys med panelspecifika standardavvikelser. Hypotesen om att det uppstår en rentiereffekt kunnat bekräftas med två av totalt tre variabler. Hypotesen om att det uppstår en repressionseffekt har bekräftats med höga signifikansnivåer hos bägge oberoende variabler. Däremot kunde hypotesen om att det uppstår en moderniseringseffekt varken bekräftas eller avfärdas. Av de sex förklarandevariabler har tre exkluderats pga. låga signifikansnivåer samt en av de signifikanta variabler uppvisade en motsatt relation med demokrati än den som antogs av hypotesen. De erhållna resultaten måste ses i ljuset av ett bristande statistisk underlag, av vilket endast ett fåtal observationer kunnat användas i de olika regressionsanalyserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)