Bortom här och nu

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka hur språket används och kommer till uttryck av pedagoger och barn under måltiden på en förskola. I denna studie har det använts en kvalitativ metod. Vi gjorde tre observationer under lunchen på en avdelning där barnen var tre till sex år gamla. En av de teoretiska utgångspunkterna som har valts, är Lev S Vygotskijs sociokulturella perspektiv, eftersom den belyser barns samspel och språkutveckling. Vi har även utgått från här-och-nu- och där-och-då-samtal som Hagtvet belyser i barns talspråk. I studien har språket även uttryckt sig i form av omsorg och fostran och därför ligger de också som grund till våra teoretiska utgångspunkter. Vårt resultat visar att måltiden är en plats där språkets funktioner yttrar sig i fostran, omsorg och lärande. Resultatet bygger på fyra huvudrubriker. Den första är ”Struktur och ordning vid matbordet”, som handlar om att barnen ger varandra direktiv och tillsägelser genom att säga att man inte får börja äta innan alla har fått mat. I vårt resultat framkommer det att det kan handla om hänsyn och respekt att vänta in varandra, eftersom det skapar en trygg atmosfär i barngruppen. Den andra huvudrubriken är ”Där-och-då-samtal”, som visar att barnen och pedagogerna även samtalar om sådant som inte är situationsbundet, sådant som är bortom här och nu. Resultatet visar att samtal bortom här och nu leder till en språkstimulerande och intellektuell utveckling. Den tredje huvudrubriken, ”Att lära i samspel med varandra”, visar att deltagarna lär i samspel, där de främjar varandras literacy-utveckling och diskuterar siffor. I dessa situationer visar resultatet att pedagogerna stöttar barnen men framför allt att barnen utmanar och hjälper varandra att komma in i zonen för möjlig utveckling. Den sista huvudrubriken är ”Accepterade samtalsämnen och uppförande kring matbordet”, som handlar om att pedagoger ofta reglerar barns uppförande vid matbordet. När barnen pratar om sådant som pedagogerna inte anser är accepterade samtalsämnen, såsom ”toalettord” blir de tillsagda att sluta samtala om det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)