Utnyttjandegrad för transporter inom anläggningsbranschen : En fallstudie vid Skanska Sverige AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Caroline Haag; Elin Hansén; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Mellan 1990 och 2016 ökade de vägburna godstransporterna med cirka 50 procent och spås fortsätta öka ännu mer till år 2030. Fokus har tidigare legat på kostnadsminimering men har nu skiftat till att effektivisera transporterna. En förutsättning för att kunna effektivisera är att mäta och följa upp transporter, något som bland annat digitala verktyg möjliggör. En bransch som är i behov av effektivisering av transporter är anläggningsbranschen, bland annat på grund av låg innovationsgrad samt minskad lönsamhet hos de stora aktörerna. Syftet med denna studie är således att undersöka hur en entreprenör inom anläggningsbranschen kan definiera en effektivt utnyttjad anläggningstransport samt att ta fram prestationsmått för att mäta utnyttjandegraden av dessa. Studien har genomförts som en fallstudie på Skanska Sverige AB vid enheten Skanska Inköp. Studerade transportflöden är transport av asfalt från ett asfaltverk till ett läggarlag samt transport av schaktmassor från ett projekt till en deponi. Första steget i studien var att identifiera definitioner inom fallföretaget på vad en effektivt utnyttjad anläggningstransport är. Detta gjordes genom intervjuer, observationer, benchmarking samt en workshop. Därefter jämfördes definitionerna med litteratur på hur utnyttjandegrad kan definieras för transporter. Avslutningsvis anordnades en workshop där utvalda personer från fallföretaget diskuterade fram lämpade prestationsmått på utnyttjandegrad, med syftet att förbättra utnyttjandet. En specifik definition av en effektivt utnyttjad anläggningstransport inom fallföretaget framkom inte. Istället identifierades13 olika definitioner som inkluderar allt från engagerade chaufförer till att fordonet alltid är i rörelse. De definitioner som berörde förbättringsområden inom fallföretaget bröts ned ytterligarei prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad, där utnyttjandegrad är förhållandet mellan output och kapacitet hos en resurs eller aktivitet. Prestationsmåtten delades in i dimensionerna kvalitet, tid, produktivitet och finansiellt. Kvalitet syftar till hur väl en specifik uppgift genomförs, tid identifierar aktiviteter där tid kan sparas, produktivitet till hur väl en specifik resurs används och finansiellt identifierar kostsamma aktiviteter i processen. Det är fördelaktigt att mäta inom alla fyra dimensioner för att skapa ett holistiskt perspektiv. Fallföretaget rekommenderas därmed att börja mäta följande fyra prestationsmått för utnyttjandegrad, vilka presenteras i tabellen nedan. Vår rekommendation till Skanska är att börja implementering av prestationsmåtten i ett pilotprojekt med hjälp av digitala verktyg. Syftet med detta är att säkerställa att prestationsmåtten är ändamålsenliga och effektiva, med målet att förbättra utnyttjandet. Därefter rekommenderas företaget att skapa en målsättning för respektive prestationsmått innan implementering på nationell nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)