Trygg på fotboll : - Supportrars upplevda trygghet på Eleda Stadion

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

Sammanfattning: Denna studie behandlar supportrars upplevda trygghet på Eleda Stadion i Malmö under fotbollsmatcher. Kunskapen om supportrars trygghet på allsvenska arenor är begränsad, men samtidigt så har ämnet fått ett stort utrymme i media de senaste åren. Syftet med den här studien är därmed att undersöka trygghetsupplevelsen vid fotbollsmatcher på Eleda Stadion, vad som påverkar den och hur den skiljer sig mellan olika grupper. Frågeställningarna som studien ämnar besvara är följande: “Hur upplever supportrar tryggheten vid fotbollsmatch på Eleda Stadion?”, “Hur påverkar bakgrundsfaktorer, ordningsstörningar, aktörer, förtroende samt tidsliga faktorer trygghetsupplevelsen på Eleda Stadion?” och “Hur varierar trygghetsupplevelsen mellan sittplats och ståplats, samt mellan män och kvinnor?”. Studien har använt sig av både en kvantitativ respektive kvalitativ metod för att besvara frågeställningarna i form av en enkätundersökning samt intervjuer. Urvalet bestod av personer över 15 år gamla som varit på en Malmö FF-match på Eleda Stadion de senaste 12 månaderna. Datainsamlingen skedde genom att dela ut enkäter i samband med matcher samt digitalt på Facebook och forumet Svenska Fans. Personer som intervjuades hade själva önskat om att få delta via enkäten. Datamaterialet analyserades utifrån flera metoder i form av bivariat-, univariat-, och regressionsanalys för enkäten samt tematisk analys för intervjumaterialet. I resultatet framkom det att den upplevda tryggheten var stor samtidigt som den påverkades av ett antal faktorer och skilde sig mellan olika grupper. Pyroteknik var den faktorn som påverkade tryggheten mest samtidigt som flera ansåg det som stämningshöjande. Motståndarsupportrar var även det en faktor som påverkade tryggheten negativt. Den aktuella studien ämnar bidra till en aktuell bild och förbättrad kunskap om den upplevda tryggheten i samband med fotbollsmatcher i framför allt Malmö, men kan även ge en bild för tryggheten på övriga allsvenska arenor runt om i Sverige. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)