Utvecklas med familjeklass - en studie om vilka effekter familjeklassarbetet har på elever och föräldrar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Magnus Walfrid; [2009]

Nyckelord: familjeklass; föräldrasamverkan;

Sammanfattning: Mitt intresse för föräldrasamverkan har under utbildningens gång ökat. Ämnet har blivit ännu intressantare för mig efter att jag under min utbildning sett ett arbetssätt som jag inte hört talas om innan. Det handlar om någonting som kallas familjeklass. Detta betyder att man involverar föräldrarna i större utsträckning än vad man tidigare gjort eftersom skolsituationen för eleven inte är tillfredsställande för någon part. Det kan handla om koncentrationssvårigheter, konflikter eller ur kunskapsmässigt perspektiv. Familjeklass innebär att föräldern kommer till skolan vid tre tillfällen i veckan och håller i undervisningen för sitt barn med stöd av en pedagog från skolan. Syftet med detta arbete har varit att få en inblick i hur arbetet med familjeklass kan se ut i en svensk skola och även att försöka se om detta arbetssätt kan vara en väg att gå för att skapa en bättre skolsituation för de elever där skolgången inte fungerar optimalt. Jag har valt att undersöka detta arbetssätt med hjälp av kvalitativa intervjuer med en ansvarig pedagog, två föräldrar och två elever. Resultatet visade att familjeklassarbetet har väldigt positiva effekter på framförallt eleven. Elevernas självförtroende har ökat, de hamnar i färre konflikter och kan fokusera på skolarbetet på ett bättre sätt än innan de började i familjeklassen. Det visade sig också att detta arbetssätt är ett bra tillfälle för hem och skola att samarbeta genom att få tips och idéer hur man ska agera i olika situationer. De elever jag intervjuade har efter arbetet i familjeklassen kunnat återgå till sina ordinarie klasser och därefter fungerat på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Problemet som finns med detta arbete är att många föräldrar inte har råd att avstå från sitt arbete. Det ges inget ekonomiskt stöd vilket den ansvariga pedagogen för familjeklassen ser som det största problemet. Genom arbetet kan jag dock konstatera att det finns stora vinster med att deltaga i familjeklass om man får en möjlighet till det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)