TV-reklamens utveckling i en föränderlig tid : En studie i hur digitaliseringen i form av sociala medier och streaming har påverkat TV-reklamens betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Forskningsfråga och syften Studiens forskningsfråga är följande:   Hur har reklam på sociala medier och på streamingsajter förändrat den traditionella TV-reklamens betydelse ur ett kundperspektiv?   Utifrån forskningsfrågan har studiens tre delsyften utformats, vilka är att: undersöka TV-reklamens relevans idag, analysera och klargöra fördelar och nackdelar med TV-reklam jämfört med reklam på sociala medier och streamingsajter, redogöra för hur streamings utveckling påverkat konsumenternas TV-tittande. Metod Studien har en kvalitativ forskningsmetod som grund. Den vetenskapliga ansatsen är ett växelspel mellan deduktion och induktion. Empirin i studien utgörs av diskussioner som skett i fem fokusgrupper med fem individer i respektive grupp. Vidare har fyra semistrukturerade intervjuer med företag genomförts.   Slutsatser Studien påvisar att TV-reklam är av relevans än idag, trots att TV-tittandet har minskat. Reklamen undviks dock aktivt av tittarna. Däremot framhäver studien att reklamen fortfarande har effekt på konsumenten då den lägger sig på deras minne. Det verkar även som att vissa reklamtyper är mer effektiva än andra, som exempelvis emotionella eller humoristiska reklamfilmer. Vidare framgår det att fördelarna och nackdelarna för reklam på TV, sociala medier och streamingsajter inte enbart är plattformsspecifika. Dessa styrs istället i stort av konsumenternas uppfattning om reklam i allmänhet. Konsumenternas känsla av frihet att välja sitt eget innehåll har bidragit till ökad popularitet hos streamingsajter. Det tydliggörs utifrån studien att TV-tittandet har förändrats då allt fler individer engagerar sig i multiskärmbeteende. Slutligen lyfts det i studien fram att det inte enbart är sociala medier och streamingsajter som påverkat TV-reklamen. Det framgår även att konsumenternas inställning till TV-reklam i sin tur har påverkat deras inställning till reklam på sociala medier och streamingsajter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)