Japansk trädgårdskonst i Sverige : introduktion och inspiration vid gestaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det finns stora skillnaderna mellan västvärldens trädgårdstradition och den japanska trädgårdskonsten med sin starka koppling till religion, filosofi och den japanska kulturen. Det gör det komplicerat när vi vill hämta inspiration och applicera den japanska trädgårdskonsten i Sverige. Detta arbete behandlar när och hur den japanska trädgårdskonsten introducerades i Sverige. Arbetet visar också exempel på hur några olika trädgårdsarkiteketer förhållit sig till, inspirerats av och applicerat den japanska trädgårdskonsten vid gestaltning av trädgårdsrum i södra Sverige. Ett avsnitt i arbetet berör särskilt hur Ulla Molin inspirerats av den japanska trädgårds konsten. Hennes betydelse för spridandet av kunskap om den japanska trädgårdskonsten i Sverige betonas också. Litteraturstudier har kompletterats med platsstudier och intervjuer. Platsstudier har genomförts i 6 olika japanskinspirerade trädgårdar i södra Sverige. De trädgårdar som har besökts finns i Norrvikens trädgårdar, Ronneby brunnspark, Göteborgs botaniska trädgård, Konsthallen i Landskrona, Furutorpsplatsen i Helsingborg och en privat trädgård i Västra Karup i Skåne. De japanskinspirerade trädgårdarna som har undersökts redovisas med bakgrund och exempel ges på hur olika designprinciper, tekniker och element från den japanska trädgårdskonsten har använts i gestaltningen. Här kan man också få en bild av några olika trädgårdsarkitekters förhållningssätt till den japanska trädgårdskonsten vid gestaltning i Sverige. Den japanska trädgårdskonsten introducerades i Sverige så sent som i början på 1900-talet. Med de modernistiska trädgårdsarkitekterna och landskapsarkitekterna kom den japanska trädgårdskonsten att påverka den svenska trädgårdstraditionen. Deras olika förhållningsätt till japanskinspirerade trädgårdar i Sverige och hur de har inspirerats och applicerat den japanska trädgårdskonsten skiljer sig åt. Detta är frågeställningar som är aktuella även i dag när vi vill använda oss av den japanska trädgårdskonstens olika kvaliteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)