Gymnasielärarens betygsättning i musik. En studie om hur musiklärare arbetar med och påverkas av betyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Som blivande gymnasielärare i ämnet musik har intresset för betyg, dess påverkan och betydelse för yrket, skapat denna uppsats. Därför är syftet med studien att undersöka hur betyg på gymnasiet påverkar musiklärarens undervisning. Hur arbetar musikläraren med bedömning för betygsättning i undervisningen? Hur påverkas musiklärarens undervisning av betygssättning? Studien utgår från en kvalitativ inriktning. Genom intervjuer med aktiva och legitimerade musiklärare visar resultaten att många gymnasielärare i musik påverkas av betygsättning före, under och efter undervisningen. Många lärare planerar utifrån kunskapskraven istället för det centrala innehållet. Resultatet visar också hur lärare arbetar med kunskapskraven. I min diskussion problematiseras det faktum att lärarna planerar lektioner utifrån kunskapskrav istället för centralt innehåll. Vidare diskuteras att betyg och behov inte alltid faller samman samt hur betyg påverkar dialogen och återkoppling lärare till elev.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)