Marknadsföringsmixen inom ekologiska konsumtion : En kvantitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Marknaden för ekologiska produkter har expanderat men försäljningsutvecklingen ökar långsamt. Konsumenternas köp av ekologiska produkter påverkas av många olika faktorer. Syftet med denna studie är att undersöka marknadsföringsmixens påverkan på konsumenternas köp av ekologiska produkter.   Metod: En kvantitativ studie baserad på en enkätundersökning. Det empiriska materialet som samlades in via enkäter analyserades via statistik programmet SPSS.   Resultat & slutsats: Konsumenters ekonomiska situation kan begränsa köpet av ekologiska produkter eftersom produkterna tenderar att ha högre priser än de konventionella. Men det är inte endast priset som är den avgörande faktorn utan även utbudet, tillgängligheten samt konsumenternas kunskaper om ekologisk produktion kan påverka köpet. Genom att använda hela marknadsföringsmixen och kombinera faktorerna kan den ekologiska produkten vinna konkurrensfördelar.   Förslag till fortsatt forskning: Denna undersökning studerade hur marknadsföringsmixens faktorer påverkar ekologisk konsumtion. Framtida undersökningar kan fortsätta studera hur kombinationen av flera faktorer inom marknadsföringsmixen tillsammans kan påverka och främja ekologisk konsumtion. Vidare kan forskningen fokusera på hur olika kombinationer av faktorerna fungerar på olika åldersgrupper eller kön. Det är möjligt att en viss kombination fungerar på specifika grupper.   Uppsatsens bidrag: Studiens resultat visar att marknadsföringsmixens faktorer påverkar ekologisk konsumtion. Genom att kombinera olika faktorer, pris med plats och produkt med påverkan kan studien belysa vilka förutsättningar och hinder det finns för den ekologiska marknaden.   Nyckelord: Ekologiska produkter, ekologisk konsumtion, grönmarknadsföring, konsumentbeteende, grön märkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)