Behöver du en sån här?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur barn i 1-5 års ålder i förskolan söker tillträde och involveras i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka tillträdesstrategier använder barn sig av? Hur bemöts olika tillträdesstrategier av andra barn? Hur skiljer sig olika tillträdesstrategier gällande framgång? Studien utgår från teorier kring tillträdesstrategier, interaktionsutrymme och kamratkultur samt aktuell forskning kring hur barn försöker få tillträde till och involveras i den fria leken. Genom att observera barn i den fria leken vid ett antal tillfällen fick vi ihop empiri för att kunna analysera barns tillträdesstrategier vid olika situationer. I vår roll som observatörer valde vi att vara icke deltagande för att inte påverka barnens tillvägagångssätt. Barnen var medvetna om att vi studerade deras lek under observationerna. Resultatet visar att vi kan se mönster på hur äldre och yngre barn behöver använda sig av flera olika tillträdesstrategier vid tillträde av den fria leken. Anledningen till detta beror på att äldre barn har ett tydligare interaktionsutrymme än vad de yngre har, som de skyddar och därmed måste det barn som vill komma in i leken använda sig av fler tillträdesstrategier. Vi har uppmärksammat nekande, ignorans och inkludering som bemötandestrategier hos barn i alla åldrar som de visar med ord, blickar och kroppsspråk. Beroende på vilken strategi som barnen använder är det denna faktor som avgör framgången till tillträde i leken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)