Ekonomiska nyttan med partnering – en fallstudie av avslutade projekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Ekonomiska nyttan med partnering – en fallstudie av avslutade projekt Författare: Robert Baric & Martin Linell Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelning för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Johan Andersson, Partneringledare, Skanska Sverige Examinator: Radhlinah Aulin, Universitetslektor, Avdelning för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Partnering: Partnering är en samverkansform mellan beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer och kunder som tillämpas framförallt i komplexa byggnads- och anläggningsprojekt. Istället för den traditionella byggprocessen där beställaren och entreprenören är på olika sidor av bordet skapar man tillsammans en gemensam organisation. Personer med rätt kompetens och inställning väljs noggrant för att tillsammans bygga en god gemenskap som lägger grunden för projektet. När essentiell kompetens och erfarenhet involveras i tidigt skede skapas störst värde. Frågeställning: Är ett partneringprojekt mer lönsamt än ett traditionellt fastprisprojekt för en entreprenör? Vilka ekonomiska mervärden skapas för kundernas investeringar genom ett partneringprojekt? Metod: Metoden för studiens första frågeställning utgjordes av en dokumentanalys samt en sekundärdatainsamling. För den andra frågeställningen utgjordes studien av en kvalitativ metod i form av semi- strukturerade intervjuer. Slutsats: Det finns olika sätt att betrakta skillnaden i lönsamhet på dessa projekttyper, men utifrån undersökningen som gjorts på externa projekt hos Skanska Hus Syd så kommer man fram till att jämförelsen främst är till fördel av partneringprojekt. Med en konstant ökande omsättning av partneringprojekt varje år, som på många vis går förbi fastprisprojekt, så gör det partnering mest aktuellt för att få en större utdelning. Kollar man dessutom på hur marginalen utvecklar sig från anbud till projektslut så observeras en mycket stabilare trend i att hålla sig till anbudsmarginal i partnering samtidigt som man har lika höga förväntningar av lönsamhet i respektive projekttyp. I en sammanslagning av alla projekt som utförts i partnering respektive traditionellt sätt så håller sig partnering i regel till den slutmarginal som man räknat med från början. I traditionella fastprisprojekt brukar marginalen genomsnittligt sjunka med 2,1 %. De generella ekonomiska mervärdena som skapades för beställarna i denna studien var: • Beställaren får rätt produkt till rätt pris inom ett kortare tidsspann • Beställaren betalar endast för riskerna som sker • Beställaren är mer involverad • Beställaren får i projektet ett trevligare arbetsklimat • Beställaren får mer valuta för pengarna • Beställaren får en mer kostnadseffektiv entreprenad

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)