Utvalda religionsvetenskapliga teoriers förklaring till de oberörbaras uppror mot kastsystemet. : Vilken potentiell förklaring kan utvalda religionsvetenskapliga teorier ge till både kastsystemets existens och de oberörbaras uppror från 1850-

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning:

Vi ville undersöka den hinduiska samhällsordningen, som benämns som kastsystemet, samt de oberörbaras uppror mot kastsystemet från 1850-talet och framåt. Vi ville analysera det befintliga materialet genom att pröva religionsvetenskapliga teorier som en potentiell förklaring till existensen av ett sådant fenomen som kastsystemet. Enligt indisk lag är diskriminering av kasttillhörighet förbjudet och praktiserandet av kastsystemet avskaffades officiellt 1950. Trots detta praktiseras denna hinduiska samhällsordning och än idag förekommer det en social, ekonomisk och politisk ojämställdhet, på grund av kastsystemet, i det indiska samhället. De som är sämst ställda i denna samhällsordning och som drabbas mest av den ojämställdhet som råder i det indiska samhället är de oberörbara. De drabbas än idag av våld och människorättsövergrepp. Med vår uppsats vill vi ge en potentiell förklaring av kastsystemets existens samt de oberörbaras uppror mot denna samhällsordning efter 1850-talet fram till 2000-talet. Detta vill vi göra genom att pröva tre utvalda religionsvetenskapliga teorier. De religionsvetenskapliga teorier vi valt är skapade från bland annat Meredith B. McGuire och Pierre Bourdieu. Vi har funnit att deras religionsvetenskapliga teorier kan ge en förklaring till både kastsystemets existens och de oberörbaras uppror mot kastsystemet genom historiens förlopp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)