Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Forskningsläget när det gäller vattenförlossning visar att det inte finns ökade risker för kvinnan och barnet att föda i vatten i jämförelse med konventionell förlossning när det föreligger en lågriskförlossning. Resultatet tolkas dock olika internationellt beroende på studiernas evidensvärde vilket innebär att vattenförlossning kan tillåtas eller ej. I Sverige saknas idag nationella riktlinjer och Socialstyrelsen har tidigare avrått från denna förlossningsmetod. Syfte: Syftet med studien var att beskriva det maternella och neonatala utfallet vid vattenförlossning vid ett universitetssjukhus i Sverige. Metod: Retrospektiv journalgranskning inom ramen för ett kvalitetsprojekt genomfördes med en kvantitativ ansats. Journaler diagnossatta med vattenförlossning under år 2017 – 2018 inkluderades i studien. Resultatet presenteras med deskriptiv statistik. Resultat: Totalt granskades 64 journaler. En förstföderska drabbades av en grad 3-bristning och de kvinnor som blödde över en liter fram till två timmar efter förlossningen uppgick till 4,9 %. Det utfördes en manuell placentalösning. I de fall där upplevelsen fanns beskriven i journalen hade en klar majoritet en bra förlossningsupplevelse. Det förekom ingen postpartuminfektion, episiotomi eller navelsträngsruptur. Ett barn hade Apgar Score <7 vid fem minuters ålder. Ett barn vårdades på neonatalvårdsavdelning. Önskemål om att få föda i vatten fanns dokumenterat i 15 journaler. Riskbedömning var endast journalfört i 28,2 % av journalerna. Slutsats: Även om denna studie är i form av ett kvalitetsprojekt har en jämförelse gjorts med tidigare forskning som visar att resultatet inte skiljer sig från de senaste årens forskning inom området som menar att det inte föreligger några ökade risker med vattenförlossning för lågriskpatienter. Dock bör fler studier utföras i en svensk kontext samt ett rutindokument med kriterier och handläggning tas fram som en trygghet både för personalen och de födande kvinnorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)